Niewypłacalność emitenta – narzędzia prawne w rękach obligatariusza

Każdy z obligatariuszy z pewną nutką niepewności, czeka na dzień wypłaty odsetek lub wykupu obligacji. Problem pojawia się w momencie, gdy dreszczyk emocji zamienia się w spory ból głowy. Brak płynności finansowej emitenta, a co za tym idzie jego niewypłacalność to najgorszy z możliwych scenariuszy w przypadku inwestycji w obligacje korporacyjne.

Obligatariusze nie są jednak pozostawieni w tej sytuacji sami sobie. Dysponują, bowiem ustawowymi narzędziami, by sprawnie walczyć o należne im pieniądze. W przypadku, gdy emitent nie zareaguje na przedsądowe, pisemne wezwanie do wykupu obligacji wraz z wszystkimi należnymi odsetkami, obligatariusz powinien jak najszybciej wkroczyć na drogę postępowania sądowego. Postępowanie sądowe ma na celu zabezpieczenie roszczeń wynikających z obligacji na majątku dłużnika oraz zapobiec transferowi pieniędzy poza spółkę.

podobne:  Podsumowanie rynku Catalyst na przestrzeni 5 lat

Po pierwsze obligatariuszowi przysługuje prawo do złożenia wniosku do sądu o wydanie nakazu zapłaty w celu dalszego postępowania komorniczego na majątku spółki. Do zalet tego rozwiązania możemy zaliczyć jego małe koszty, ponieważ oplata sądowa to zaledwie ? opłaty za postępowanie zwyczajne.

Przed złożeniem wyżej wymienionego wniosku warto sprawdzić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, czy inny z wierzycieli lub sam emitent nie złożył do sądu wniosku o upadłość. Jeśli taki wniosek został złożony należy wstrzymać się ze złożeniem pozwu o nakaz zapłaty do czasu rozstrzygnięcia wniosku o upadłość, ponieważ po ogłoszeniu upadłości emitenta, wierzytelności z obligacji mogą być dochodzone tylko w trybie postępowania upadłościowego.

podobne:  Czym są obligacje zerokuponowe?

Samo postępowanie upadłościowe możemy rozpatrywać w dwóch aspektach, a rozróżnieniem jest to czy obligacje są zabezpieczone, czy też nie. W przypadku obligacji zabezpieczonych sprawa jest prostsza i mniej czasochłonna. Proces odzyskiwania wierzytelności rozpoczyna się automatycznie. Obligatariusze reprezentowani są przez kuratora sądowego, który działając w ich imieniu składa zbiorcze zgłoszenie wierzytelności do masy upadłościowej, wskazując osobno każdą z wierzytelności.

W sytuacji, gdy obligacje są niezabezpieczone, to na obligatariuszu spoczywa obowiązek zgłoszenia roszczenia z wierzytelności do masy upadłościowej w wyznaczonym terminie. Informacje na temat obowiązujących terminów znajdują się w postanowieniu o upadłości sądu właściwego ze względu na siedzibę emitenta.

podobne:  Jaki wpływ na oprocentowanie obligacji ma ustawa "antylichwiarska"?

Również pojedynczy obligatariusz może wnieść wniosek do sądu o upadłość spółki.  Wynika to z faktu, że spółka zalegająca z wykupem obligacji w myśl ustawy prawo upadłościowe i naprawcze uznawana jest za niewypłacalną. W obrocie prawnym nie istnieje jeden utrwalony wzór takiego wniosku, niemniej jednak we wniosku powinny się znajdować informacje wyszczególnione w art. 20 ? 25 u p.u.n. oraz dołączony dokument uzasadniający zgłoszenie.

Każdy z uczestników postępowania sądowego powinien liczyć się z długotrwałą procedurą, która nie gwarantuje odzyskania wszystkich pieniędzy. W tym najczarniejszym scenariuszu warto uzbroić się w cierpliwość i stalowe nerwy.

1 Comment On This Topic
  1. miłosz
    5 years ago

    Tylko z tego co czytałam, emitent jest ostatni w kolejce do odzyskania swoich zobowiązań. Zawsze w pierwszej kolejnosci pieniądze dostaje urząd skarbowe, następnie inni wierzyciele, a obligatariusz, jeśli papiery dłużne nie były zabezpieczone, ma małe szanse na odzyskanie kapitału.

Pozostaw odpowiedź miłosz Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *