Oprocentowanie obligacji korporacyjnych

Obligacje korporacyjne to papiery dłużne przedsiębiorstw emitowane w serii, czyli dokument, w którym emitent oświadcza, że jest dłużnikiem osoby wykupującej obligacje (tzw. obligatariusza) i zobowiązuje się do spłaty określonych świadczeń względem niego. Jest to nic innego jak pewna forma pożyczki ? inwestor wykupując papiery dłużne przekazuje spółce kapitał (na dalszy rozwój, inwestycję, rozbudowę firmy), który potem należy spłacić wraz z należnymi odsetkami.

W ostatnich latach można zauważyć wyraźne zwiększenie zainteresowania obligacjami korporacyjnymi, co wiąże się z powstaniem rynku Catalyst, który umożliwił inwestorom indywidualnym zakup obligacji (wcześniej minimalna kwota zakupu była na tyle wysoka, że nie każdy mógł sobie na to pozwolić). W związku z tym warto byłoby się zastanowić jak wygląda oprocentowanie obligacji korporacyjnych.

podobne:  Obligacje a Banki Spółdzielcze

Czynniki wpływające na oprocentowanie

Należy przede wszystkim zaznaczyć od czego zależeć będzie poziom oprocentowania zaproponowany przez emitentów. Głównym czynnikiem jest tu ryzyko niewypłacalności ? analizuje się to na podstawie historii finansowej firmy, jej wielkości czy ratingu (jest to ocena poziomu zdolności kredytowej danego podmiotu, długu lub zobowiązania finansowego). Uproszczając: jeśli przedsiębiorstwo jest na ryku od kilku/kilkunastu lat, prężnie się rozwija i nie ma problemów z płynnością finansową to oferuje niższe oprocentowanie ? inwestycja jest wtedy całkowicie bezpieczna, ale daje mniejszy zysk dla inwestora. Natomiast spółki o słabej kondycji bądź bardzo młode muszą zaproponować wyższe oprocentowanie, aby potencjalnym obligatariuszom opłacało się w nie inwestować. Następną, istotną kwestią jest to, czy emitent decyduje się na wprowadzenie papierów dłużnych na rynek Catalyst co zazwyczaj jest gwarantem zwiększenia płynności obligacji korporacyjnych. Należy tu jeszcze wspomnieć o terminie zapadalności (im dłuższy termin, tym wyższe będzie oprocentowanie obligacji) oraz zabezpieczeniu obligacji.

podobne:  Zgromadzenie obligatariuszy a zmiana zobowiązań wynikających z obligacji

Na czym zarabia inwestor

Warto też spojrzeć na to ze strony inwestora ? na czym on może zarobić? Najczęściej, przychód ten jest osiągany z odsetek lub ? w przypadku obligacji zerokuponowych ? z dyskonta (w tym rodzaju obligacji korporacyjnych nie ma obowiązku wypłacania odsetek, a cena emisyjna papierów dłużnych jest niższa od ceny nominalnej). Następnie, możemy mówić o zysku wynikającym z różnicy pomiędzy ceną sprzedaży i zakupu obligacji (taka sytuacja najczęściej ma miejsce podczas inwestowania na Catalyst) oraz o zysku z różnicy między ceną wykupu a wartością nominalną. Ostatnim sposobem inwestora na osiągnięcie dodatkowego dochodu jest reinwestycja wypłacanych odsetek.

podobne:  Techniczno-prawny przebieg Zgromadzenia obligatariuszy

Jak widać, czynników wpływających na wysokość oprocentowania i co za tym idzie ? potencjalne zyski, jest wiele. Oprocentowanie obligacji korporacyjnych może wynosić zarówno 4% jak i 20% i będzie to zależało głównie od kondycji finansowej firmie oraz warunków na jakich emitowane są obligacje. Inwestor sam musi zdecydować czy interesują go pewne, bezpieczne inwestycje o mniejszym oprocentowaniu czy wysoki zysk, a większe ryzyko.