Obligacje to jeden z dłużnych instrumentów finansowych, a doprecyzowując ? papier wartościowy emitowany w serii, w którym emitent (przedsiębiorstwo, Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego) oświadcza, że jest dłużnikiem obligatariusza (osoby wykupującej obligacje) i zobowiązuje się do spełnienia wobec niego określonych świadczeń (najczęściej o charakterze pieniężnym). Jednym z rodzajów obligacji są obligacje korporacyjne, czyli dłużne papiery przedsiębiorstw emitowane w celu pozyskania kapitału na nowe inwestycje i rozwój firmy.

Korzyści

Z punktu widzenia spółek zaletą obligacji korporacyjnych jest to, że – w przeciwieństwie do akcji – inwestor nie nabywa żadnych praw względem emitenta ? akcjonariusz zyskuję uprawienia do uczestnictwa w walnych zgromadzeniach, jest współwłaścicielem firmy, a obligatariusz już nie. Co istotne, nie każde przedsiębiorstwo może zostać emitentem obligacji korporacyjnych ? dotyczyć to będzie wyłącznie spółek akcyjnych, komandytowo-akcyjnych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

podobne:  Prawo wcześniejszego wykupu

Emisja papierów dłużnych to coraz popularniejszy sposób na pozyskiwanie kapitału, ponieważ firma nie traci przy tym na niezależności. Główną przyczyną decydowanie się na taką formę pożyczki są korzystne warunki (przynajmniej w porównaniu do większości kredytów bankowych) oraz możliwość rozwoju firmy dzięki tak zdobytym funduszom. Odkąd uruchomiony został rynek wtórny Catalyst, pojawiło się też coraz więcej inwestorów zainteresowanych kupnem obligacji korporacyjnych.

Oferta publiczna i prywatna

Ponadto, przedsiębiorstwa decydujące się na emisję obligacji korporacyjnych mają możliwość wyboru, czy chcą przedstawić ofertę publiczną czy prywatną. Warto pokrótce opisać na czym polega każda z nich. Obligacje w ofercie publicznej muszą zostać udostępnione co najmniej  150 osobom lub nieoznaczonym adresatom w dowolnej formie oraz w dowolny sposób. W tym wypadku wymagany jest publiczny dokument informacyjny, czyli prospekt emisyjny lub memorandum informacyjne, w którym zawarte zostaną dane niezbędne do podjęcia decyzji o zakupie obligacji ? m. in. są to informacje o sposobie nabycia, oprocentowania papierów dłużnych oraz notka o przedsiębiorstwie. Plusem oferty publicznej jest efekt marketingowy ? wiadomość o emisji jest podawana najczęściej za pomocą masowych środków przekazu, dzięki czemu wiele osób zaczyna interesować się danym przedsiębiorstwem. Oferta prywatna natomiast jest proponowana maksymalnie 149 imiennie wskazanym inwestorom. Zaletą tego sposobu jest brak konieczności tworzenia dokumentów informacyjnych, które musiałyby spełniać ściśle określone wymagania i zostać zatwierdzone przez specjalną Komisję.

podobne:  Czym są obligacje zerokuponowe?

Jak zostało to już wcześniej wspomniane, coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na emisję obligacji korporacyjnych. Jest to stosunkowo prosty sposób na pozyskanie kapitału, który nie wiąże się z utratą kontroli w firmie jak w przypadku akcji.

1 Comment On This Topic
  1. ghost
    8 lata temu

    Znajomy się ostatnio zastanawiał co mu się bardziej opłaci i zdecydował się na emisję obligacji. W przypadku akcji problemem jest jednak to, że osoby z zewnątrz zyskują prawdo do podejmowania decyzji w ważnych sprawach, a to nie zawsze jest korzystne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *