Obligacje, jako dłużne papiery wartościowe charakteryzują się dużą elastycznością w kształtowaniu warunków emisji. Dzięki temu stanowią ciekawą alternatywę wobec kredytów i pożyczek udzielanych przez banki. Przekładając na prostszy język, Emitenci dostają stosunkowo tanie źródło finansowania, a obligatariusze szansę na osiągniecie większych zysków niż na lokatach bankowych. Dzięki czemu teoretycznie wszyscy są zadowoleni.  Chcąc jednak wyemitować obligacje lub je kupić, należy odpowiedzieć sobie na kluczowe pytanie:, ?Kto może emitować obligacje?? Polskie prawo ustawą o obligacjach określa podmioty, które mogą stać się Emitentem.

podobne:  Emisja obligacji korporacyjnych – co trzeba wiedzieć?

Po pierwsze mogą to być podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz posiadające osobowość prawną. Rozumiemy przez to spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne. Warto zwrócić uwagę na sformułowanie ?prowadzące działalność gospodarczą?, ponieważ nie wszystkie ze spółek muszą takową prowadzić. A tylko prowadząc działalność gospodarcza spółka może osiągnąć zysk, dzięki któremu będzie mogła spłacić zadłużenie wynikające z obligacji.

Kolejnym rodzajem emitentów są spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa. Z pośród przedstawicieli tego typu Emitentów na rynku Catalyst znajdują się dotychczas tylko banki spółdzielcze, co umożliwia im ustawa o prawie bankowym.  Charakteryzują się dużymi emisjami obligacji.

podobne:  Co to są obligacje kuponowe? Zalety i wady obligacji kuponowych

Trzecim typem Emitentów są jednostki samorządu terytorialnego takie jak gminy, powiaty, województwa, a także związki tych jednostek oraz miasto stołeczne Warszawa.  Emitowane przez nich obligacje komunalne należą do rzadkości. Warto jednak zwrócić uwagę na często w nich występujące nietypowe dla obligacji zabiegi. Na przykład, występowanie dodatkowych świadczeniami niepieniężnymi takich jak uprzywilejowanie w wykupie gruntu czy mieszkania.

Czwartym typem Emitenta jest Skarb Państwa emitujący obligacje skarbowe, które służą finansowaniu celów budżetowych oraz przeznaczane są na spłatę wcześniej zaciąganych długów. Obrót nimi odbywa się za pośrednictwem Dealerów Skarbowych Papierów Wartościowych. Charakteryzują się najmniejsza stopą oprocentowania, ale uważane są za pewną inwestycję, ponieważ ich gwarantem jest państwo.

podobne:  Oprocentowanie obligacji korporacyjnych

Podsumowując, inwestor zainteresowany kupnem obligacji ma do wyboru szeroki wachlarz emitentów a powierzenie swoich pieniędzy jednemu z nich może się wiązać z innym ryzykiem, inną stopą zwrotu czy dodatkowymi prawami niepieniężnymi.

1 Comment On This Topic
  1. anna
    9 lata temu

    Nie wiedziałam, że banki spółdzielcze mogą też emitować obligacje. Słyszałam tylko o obligacjach przedsiębiorstw i Skarbu Państwa. Może dlatego, że tylko to jest popularne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *