Kim mogą być emitenci obligacji? Kiedy emisja obligacji korporacyjnych jest możliwa?

Inwestowanie w obligacje to jeden ze sposobów otrzymywania zysków płynących z obrotu papierami wartościowymi na rynku. Osoba, która emituje obligacje, czyli „zaciąga dług” u inwestora ma kilka obowiązków, którym musi sprostać. Osobnym rodzajem obligacji są obligacje koroporacyjne.

Co to są obligacje? Rodzaje obligacji

Obligacje to rodzaj dłużnych papierów wartościowych, które kupowane są przez obligatariusza, aby później odzyskać kwotę z prowizją. Za pomocą kupna obligacji każda osoba może stać się swego rodzaju instytucją pożyczkową. Pożyczającym może być Skarb Państwa (w przypadku obligacji skarbowych) lub inne podmioty, na przykład firmy (w przypadku obligacji korporacyjnych). Obligacje dzielą się także ze względu na stopę procentową czy czas zakupu. Przykładowo obligacje o stałym oprocentowaniu mają jasno określoną stopę zwrotu i zazwyczaj są to obligacje krótkoterminowe. Są też obligacje o zmiennej stopie zwrotu, których oprocentowanie zależy głównie od warunków panujących na rynku. Te obligacje najczęściej są długoterminowe i zwrot prowizji wypłacany jest corocznie. W tym przypadku zysk może być większy, jednak na przeszkodzie może stanąć inflacja. Jeśli ryzyko wzrostu inflacji jest duże, warto sięgnąć po obligacje indeksowane, które odnoszą się do poziomu inflacji, indeksując zyski pod jej kontem. Stąd też stopa zwrotu jest wypłacana na podstawie wysokości stopy inflacji.

podobne:  Co to jest kredyt konsolidacyjny?

Kto może być emitentem obligacji? Obowiązki emitenta

Emitent, czyli osoba, która sprzedaje obligacje, a następnie wprowadza je w obieg, ma obowiązki względem kupującego. Po pierwsze i najbardziej oczywiste, jest to obowiązek wypłaty obligatariuszowi wypłaconej przez niego sumy powiększonej o odsetki w konkretnym terminie. Ale to nie wszystko – emitent jest też zobowiązany do regularnego, publicznego informowania o kondycji finansowej firmy, tak, aby osoba kupująca obligacje mogła dokładnie ocenić ryzyko inwestycyjne. Obowiązki emitentów rozpisane są w dwóch dokumentach: Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, oraz w Ustawie o ofercie publicznej, która mówi również o warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do systemu obrotu.

podobne:  Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty?

Dodatkowo, obowiązki emitentów różnią się zależnie od typu obligacji, które są emitowane.

Kiedy można emitować obligacje korporacyjne?

Oprócz obligacji skarbowych rozróżniamy obligacje korporacyjne, którymi można obracać na rynku regulowanym, czyli tak zwanej giełdzie. Ten rodzaj obligacji emitują firmy, które chcą pozyskać finanse na swój rozwój poprzez sprzedaż obligacji, a następnie ich obrót na rynku.

Obrót obligacjami korporacyjnymi może prowadzić każda firma, instytucja finansowa, a także gminy czy powiaty, spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe, czy podmioty, prowadzące działalność gospodarczą. Sposób emitowania i warunki zakupu tych obligacji jasno określa prawo, a nad prawidłowościami w ich obrocie czuwa między innymi Komisja Papierów Wartościowych.

podobne:  Obligacje korporacyjne i instrumenty pochodne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *