Obligacje korporacyjne a amerykański rynek pozagiełdowy

Instrumentem finansowym nazywa się formę zobowiązania materialnego (pieniężnego) jednego podmiotu względem drugiego. Najczęściej ma postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego. A więc jednym z rodzajów instrumentów finansowych są obligacje korporacyjne, czyli dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółkę posiadającą osobowość prawną w celu pozyskiwania kapitału na dalszą działalność bądź też na nowe inwestycje. Obligacje mogą zostać dopuszczone do obrotu na rynku giełdowym bądź też pozagiełdowym. Rynek giełdowy jest reprezentowany w Polsce przez Giełdę Papierów Wartościowych, a rynek pozagiełdowy jest organizowany przez spółkę akcyjną BondSpot S.A. Warto się jednak przyjrzeć też światowym rynkom, na których również emitowane są różne instrumenty finansowe, w tym obligacje korporacyjne, aby przedstawić inwestorom wszystkie możliwości. W związku z tym, warto byłoby się przyjrzeć jednemu z największych rynków pozagiełdowych, czyli amerykańskiemu NASDAQ.

podobne:  Inwestowanie w sytuacjach kryzysowych jak epidemie, czy to dobry czas obligacji?

Z podstawowych informacji należałoby wiedzieć, że NASDAQ, czyli National Association of Securities Dealers Automated Quotations (Krajowe Stowarzyszenie Dealerów Papierów Wartościowych działających w Automatycznym Systemie Notowań) jest to regulowany, pozagiełdowy rynek w Stanach Zjednoczonych organizowany przez National Association of Securities Dealers. Ponadto, trzeba zaznaczyć, że posiada dwie filie: w Kanadzie i w Japonii. Co ważne, nie jest to giełda w powszechnie rozumianym znaczeniu, ale rozproszony, elektroniczny system handlu. Żeby to zobrazować należałoby przyjąć, że jest to skomputeryzowana sieć powiązań pomiędzy dealerami. Za pomocą tej sieci dealerzy mogą podawać okresowe notowania ceń innym członkom, a więc są kreatorami rynku papierów wartościowych notowanych przez NASDAQ. Ponadto, mogą oni składać oferty cenowe kupna i sprzedaży.

podobne:  Inwestowanie w złoto – czy się opłaca?

NASDAQ został uruchomiony 8 lutego 1971 roku i stanowił innowację w zakresie elektronicznych systemów obrotu papierami wartościowymi na całym świeci. Początkowo, handlowano na nim głównie akcjami spółek, które zajmowały się IT, czyli nowoczesnymi technologiami. Dość szybko ten rynek pozagiełdowy uzyskał bardzo dużą popularność, ponieważ już w 1999 roku jego obroty jako całości przekroczyły obroty New York Stock Exchange (NYSE), czyli największej na świecie giełdy kapitałowej. Jeśli chodzi o ciekawostki to na NASDAQ notowane są takie spółki jak Google, Intel Corporation, Microsoft Corporation, Dell czy Apple Inc.

Interesującą kwestią jest dostęp do informacji w NASDAQ, który należałoby pokrótce omówić. Dostęp odbywa się na trzech poziomach. Pierwszy poziom stanowią terminale, za pomocą których przekazuje się informacje na temat aktualnych notowań. Drugi poziom łączy osoby tworzące rynek z brokerami. Istnieje również możliwość przeglądania subskrybowanych notowań cenowych. Trzeci poziom przeznaczony jest wyłącznie dla kreatorów rynku, którzy mają uprawnienia do wprowadzania lub zmieniania informacji dotyczących podawanych cen notowań.

podobne:  Jakie są rodzaje papierów wartościowych?

Należy przypomnieć, że jedną z głównych cech rynku pozagiełdowego jest to, że ceny są negocjowane pomiędzy poszczególnymi brokerami, a amerykański system NASDAQ pozwala sprawne i płynne dokonywanie tego pomiędzy wieloma uczestnikami rynku ? w dużej mierze właśnie dzięki temu jest dziś tak popularny.

1 Comment On This Topic
  1. michał
    8 lata temu

    O tym jeszcze nie słyszałem. Ale w sumie jakoś amerykańskim rynkiem obligacji się nigdy nie interesowałem. Teraz to i tak każdy pisze tylko o tych kryptowalutach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *