Alternatywny System Obrotu, czyli ASO (ang. Over The Counter) to pozagiełdowy rynek, który może być organizowany przez firmę inwestycyjną lub spółkę, która prowadzi rynek regulowany. Przedmiotem obrotu w ASO są papiery wartościowe bądź też instrumenty rynku pieniężnego. Co istotne, system ten zapewnia koncentrację podaży i popytu w sposób umożliwiający zawieranie transakcji pomiędzy jego uczestnikami. W Polsce jednym z przykładów Alternatywnego Systemu Obrotu jest NewConnect.

Natomiast obligacje korporacyjne to nic innego jak dłużne papiery wartościowe, które są emitowane przez przedsiębiorstwa, czyli podmioty prowadzące działalność gospodarczą i posiadające osobowość prawną, a w tym spółki komandytowo-akcyjne.

Dość istotną kwestią jest wprowadzanie obligacji do Alternatywnego Systemu Obrotu. Na początku należałoby zaznaczyć, że w całym tym procesie emitent może korzystać z pomocy Autoryzowanego Doradcy, którym mogą być: firmy inwestycyjne (domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską), firmy doradztwa finansowego, firmy audytorskie, czy kancelarie prawne. Przy czym musi znajdować się na Liście Autoryzowanych Doradców, która jest prowadzona przez Giełdę.

podobne:  Na czym polega rynek nieregulowany w Polsce?

Głównym zadaniem Autoryzowanego Doradcy jest (jak zostało to już wcześniej wspomniane) wspomaganie spółki w całym procesie przygotowawczym oraz przy przygotowaniu formalności związanych z doprowadzeniem spółki do ASO. W związku z tym, taki doradca musi dopilnować czy dokument informacyjny (o którym będzie wspomniane jeszcze później) spełnia wszystkie niezbędne wymogi oraz co ważne ? współpracuje z emitentem i pomaga mu wypełniać wszystkie obowiązki informacyjne. Przez okres co najmniej jednego roku od dnia pierwszego notowania Autoryzowany Doradca ma obowiązek doradzać emitentowi w kwestiach związanych z funkcjonowaniem jego instrumentów finansowych. Przy czym, po wprowadzeniu obligacji korporacyjnych, przedsiębiorstwo może zostać zwolnione z obowiązku współpracy z Autoryzowanym Doradcą, w przypadku gdy posiada odpowiednie doświadczenie na rynku kapitałowym.

podobne:  Niewypłacalność emitenta - narzędzia prawne w rękach obligatariusza

Warto jest tutaj wspomnieć więcej o dokumencie informacyjnym dla ASO. Jego kształt jest dokładnie określony w ?Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu?. Sporządzenie i udostępnienie takiego dokumentu jest konieczne aby zostać doprowadzanym do ASO, aczkolwiek nie musi on zostać zatwierdzony przez Komisję, Giełdę czy BondSpot. Należy jednak pamiętać, że emitent ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i kompletność wszystkich danych w nim zawartych. Dotyczy to również wszystkich podmiotów, w tym Autoryzowanego Doradcę, które brały czynny udział w przygotowaniu tego dokumentu.

Wracając do obowiązków Autoryzowanego Doradcy względem emitenta, to warto wspomnieć jeszcze o prowadzeniu analizy prawnej i sytuacji finansowej spółki, a także weryfikacji danych czy wycenie spółki. Przy czym jego powołanie nie jest obowiązkowe, aczkolwiek w znacznym stopniu ułatwia wejście spółki do Alternatywnego Systemu Obrotu.

podobne:  Kto może emitować obligacje korporacyjne, kiedy to się opłaca?

Alternatywny System Obrotu to jeszcze jedno z rozwiązań dostępnych emitentowi decydującemu się na emisję obligacji korporacyjnych. Warto mieć świadomość jakie możliwości posiada każda spółka w momencie gdy będzie chciała pozyskać kapitał na prowadzenie bieżącej działalności czy realizację nowych projektów.

1 Comment On This Topic
  1. Poszukuję wiedzy
    9 lata temu

    Super poradnik! Nie jest łatwo znaleźć sprawdzone informacje na temat ASO, a moim zdaniem to całkiem dobre rozwiązanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *