Obligacje korporacyjne to rodzaj obligacji emitowany przez przedsiębiorstwa w celu pozyskania dodatkowych środków finansowania.  Inaczej mówiąc to nic innego jak dłużne papiery wartościowe, będące rodzajem kredytu zaciągniętego przez emitenta u grupy osób fizycznych lub instytucji. Obligacje emitowane są w nominale często z odpowiednim oprocentowanie. Niezmiernie ważnym elementem obligacji jest data ich wykupu. Określa się w ten sposób termin zapadalności, w którym emitent musi wykupić obligacje. Automatycznie nasuwają się pytania: Czy emitent, dysponujący odpowiedni środkami, może wykupić wcześniej obligacje, tj. przed datą zapadalności? Czy istnieją sytuacje, w których to obligatariusz może zażądać wykupu obligacji przed terminem zapadalności?

podobne:  Obligacje korporacyjne a amerykański rynek pozagiełdowy

Zacznijmy rozważania od sytuacji, w której to emitent dobrowolnie wykupuje obligacje przed terminem (callable).  Do najpopularniejszych powodów możemy zaliczyć:

  • Zrefinansowanie długu,
  • Wcześniejsze zrealizowanie projektu.

W pierwszym przykładzie emitent może pozyskać tańsze źródło finansowania, dzięki czemu wykupując obligacje przed terminem zapadalności obniży koszty związane z finansowaniem danego projektu. W przypadku drugim emitent po prostu może ukończyć projekt wcześniej, nie wykorzystując całek kwoty pozyskanej z emisji obligacji. Osiągając cel emisyjny spłaca wcześniej wierzycieli. Wykup obligacji przez emitenta przed terminem zapadalności, choć należy do grona ryzyka inwestycyjnego to zostaję odbierany również, jako dobra wróżba dla wypłacalności emitenta w przyszłych emisjach.

podobne:  Obligacje korporacyjne i instrumenty pochodne

Odmienną sytuacją jest opcja puttable ? wykup obligacji na żądanie obligatariusza. Jest to opcja zabezpieczająca inwestorów przed niekorzystnymi zdarzeniami leżącymi po stronie emitent a wyszczególnionymi w warunkach emisji. Najczęściej wykorzystywanymi kowenantami są przede wszystkim różnego rodzaju zależności finansowe  takie jak poziom zadłużenie, wskaźniki finansowe czy  niefinansowe  – dokonywania połączeń z innymi spółkami, podziałów spółki lub przejęć innych spółek. Zjawisko nagłego żądania wykupu obligacji przez wierzycieli może w sposób negatywny wpłynąć na emitenta podkopując jego kondycję finansową lub uniemożliwiając dokończenie projektu.

podobne:  Co dają obligacje korporacyjne?

Podsumowując materializacja prawa do przedterminowego wykupu skutkuje odmiennymi rezultatami dla inwestorów i emitenta.  Przedterminowy wykup obligacji przeprowadzony przez emitenta, co prawda nie jest tak negatywny dla wierzyciela jak niewypłacalność i upadłość przedsiębiorstwa to jednak generuje u niego pewne straty z tytułu przyszłych odsetek.  Dlatego często emitenci starają się zrekompensować owe straty premią, by mimo wszytko budować swój pozytywny wizerunek. Z kolei wykup obligacji obwarowanych kowenantami na żądanie wierzycieli  ma pomóc im w odzyskaniu zainwestowanych pieniędzy, jednak po dojściu do skutku może bardzo negatywnie wpłynąć na dłużnika.

1 Comment On This Topic
  1. jak to jest?
    9 lata temu

    A w przypadku wcześniejszego wykupu z inicjatywy emitenta, inwestor może się na nie zgodzić? Przecież dla niego to musi być pewna strata odsetek, więc to się chyba nie opłaca

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *