Rynek regulowany i nieregulowany – różnice

Gdy dopiero zaczynasz zastanawiać się nad inwestowaniem w określone instrumenty finansowe, Twoim pierwszym krokiem będzie zainteresowanie się znacznie powszechniejszym rynkiem regulowanym. Warto jednak mieć świadomość,jakie są różnice między obrotem giełdowym a OTC.

Rynek regulowany – podstawowe informacje

Rynek regulowany jest segmentem rynku kapitałowego, który zapewnia stały system obrotu instrumentami finansowymi. Co to oznacza? Że każdy uczestnik rynku powinien posiadać dostęp do informacji rynkowej w tym samym czasie. W praktyce polega to na tym, że podczas składania ofert nabycia oraz zbycia instrumentów finansowych, takich jak np. obligacje korporacyjne, wszyscy inwestorzy mogą się o tym dowiedzieć.

podobne:  Obligatariusz, emitent obligacji w postępowaniu upadłościowym

Jednak najważniejsze jest to, że rynek regulowany podlega ścisłej kontroli Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), która weryfikuje wszystkie procesy emisji oraz handlu giełdowego.

A jakie informacje powinny być powszechnie dostępne dla uczestników rynku regulowanego? M.in. dane dotyczące emitenta, warunków nabycia danego instrumentu finansowego oraz ryzyka inwestycyjnego. Dzięki temu początkujący inwestorzy mogą zapoznać się ze wszystkimi czynnikami wpływającymi na podjęcie ostatecznej decyzji inwestycyjnej.

Rynek regulowany w Polsce dzieli się giełdowy oraz pozagiełdowy.

Rynek giełdowy i pozagiełdowy – czym się charakteryzuje?

Rynek giełdowy w Polsce jest prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych. To „platforma” umożliwiająca handel instrumentami finansowymi, czyli dokonywanie transakcji kupna i sprzedaży, które są jednocześnie kontrolowane przez specjalne komisje.

podobne:  Ryzyko niewypłacalności emitenta

Rynek pozagiełdowy jest alternatywnym systemem giełdowym – nie podlega tak restrykcyjnym wymogom, jak rynek giełdowy, jednak nadal jest regulowany przez odpowiednie przepisy oraz organy nadzorujące. Najczęściej na rynku pozagiełdowym papiery wartościowe emitują spółki, które nie spełniły standardów GPW umożliwiających dopuszczenie ich notowań na rynku podstawowym. W Polsce najbardziej popularnym rynkiem pozagiełdowym jest NewConnect.

Rynek nieregulowany OTC – co to jest?

O wiele bardziej skomplikowany jest rynek nieregulowany, czyli OTC (over the counter). Transakcje zakupu i sprzedaży papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku OTC zawierane są bezpośrednio pomiędzy jego uczestnikami, nie pośredniczy w tym Giełda Papierów Wartościowych, choć może być konieczne zawarcie współpracy z domem maklerskim.

podobne:  Pożyczka na raty - popularny model zakupowy w Polsce

Choć nie ma żadnego organu, który nadzoruje zawierane transakcje, istnieją komisję kontrolujące podmioty, które pośredniczą w obrocie instrumentami finansowymi.

Istotne jest to, że kontrakty na rynku nieregulowanym mogą być tworzone dowolnie, co zwiększa poziom ryzyka inwestycyjnego. Ponadto obrót nie posiada usystematyzowanej postaci. Inwestor nie znajdzie tam również instrumentów, które dostępne są na rynku regulowanym. Najbardziej popularny jest handel walutowy na rynku Forex, choć możliwości jest więcej.


Na koniec należy zaznaczyć, że OTC skierowany jest do doświadczonych, profesjonalnych inwestorów posiadających znaczny kapitał i zdających sobie sprawę z ryzyka, jakie związane jest z inwestowaniem na rynku nieregulowanym. Dlatego jeśli dopiero zaczynasz lokować wolne środki w instrumenty finansowe, wybierz rynek giełdowy lub pozagiełdowy regulowany.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *