Techniczno-prawny przebieg Zgromadzenia obligatariuszy

Dynamiczny rynek wymaga od spółek szybkich i pewnych decyzji. Liczy się umiejętność przystosowywania. Ten, kto się nie zmienia zostaje z tylu. Zjawisko to dotyczy również emitentów obligacji, dlatego od dłuższego czasu głośno mówi się o wprowadzeniu i coraz częstszym wykorzystywaniu instytucji Zgromadzenia obligatariuszy. Jest to zarówno dla emitenta jak i obligatariuszy narzędzie do zmiany warunków emisji, które mogą blokować elastyczność spółki.  Kluczową rolę odgrywają tu obligacje długoterminowe, szczególnie narażone na zmiany rynkowe. Poniższy artykuł ma na celu przedstawienie w prosty sposób stosowanych przez emitentów aspektów techniczno-prawnych Zgromadzenia obligatariuszy.

Po pierwsze, aby można było skorzystać z instytucji Zgromadzenia obligatariuszy zapis o możliwości jego zwołania musi się znaleźć w warunkach emisji.  Szczegółowy tryb regulujący przebieg i zasady odbywania Zgromadzenie powinny zostać wskazane w Dokumencie informacyjnym, Nocie informacyjnej lub w dołączonym regulaminie. Należy jednak pamiętać, że w obecnym obrocie prawnym brak jest przepisów regulujących tą kwestią, dlatego działania emitentów uwarunkowane są przede wszystkim ogólnie przyjętymi zasadami i praktyką rynkową. W związku z tym w dwóch różnych emisjach poszczególne zapisy dotyczące Zgromadzenia obligatariuszy mogą się różnic.

podobne:  Niewypłacalność emitenta - narzędzia prawne w rękach obligatariusza

Zgromadzenie obligatariuszy, co do zasady zwoływane jest przez emitenta chyba, że z takim wnioskiem wystąpi obligatariusz lub grupa obligatariuszy posiadając określoną liczbę obligacji. Emitent informuje potencjalnych uprawnionych do udziału obligatariuszy poprzez opublikowanie komunikatu w systemie EBI oraz zamieszczając stosowne powiadomienie na swojej stronie internetowej.

Podczas Zgromadzenia kluczową rolę odgrywa przewodniczący. Jest on wybierany bezpośrednio przez emitenta lub przez obligatariuszy spośród siebie. Do jego czynności należy przede wszystkim rozpoczęcie, prowadzenie i zamykanie obrad, a także zarządzanie głosowań i liczenie głosów. Dodatkowo, jeżeli regulamin Zgromadzenia posiada odpowiednie postanowienia z prawem zabrania głosu mogą występować również pełnomocnicy, doradcy prawni lub finansowi zarówno emitenta jak i obligatariusza oraz administrator zastawu bądź hipoteki.

podobne:  Zgromadzenie obligatariuszy a zmiana zobowiązań wynikających z obligacji

Sam proces głosowania odbywa się przeważnie poprzez podniesienie ręki, na kartach do głosowania lub poprzez specjalne urządzenia techniczne.  Z przeprowadzonego głosowania sporządza się protokół podając liczbę głosów ?za? i ?przeciw?. Niezwykle ważna kwestią jest to, że uchwały przyjęte na Zgromadzeniu obligatariuszy rozciągają swoją moc prawną również na obligatariuszy niebiorących udziału w Zgromadzeniu.

Na koniec warto podkreślić, że obecnie w sejmie trwają prace nad nową ustawą o obligacjach, która ma wprowadzić do przepisów instytucje Zgromadzenia obligatariuszy. Nowa ustawa potwierdza dotychczasowa praktykę rynku i niejako jest odpowiedzią administracji rządowej na potrzeby spółek i inwestorów.

podobne:  Jak przebiega emisja obligacji korporacyjnych?
2 komentarze
  1. obligacje długoterminowe
    8 lata temu

    A jaki musi być termin wykupu, żeby powołanie takiego zgromadzenia mogło się odbyć? Dotyczy to też papierów z dwuletnim okresem wykupu?

  2. feel
    8 lata temu

    Brakuje mi informacji, po co takie zgromadzenie jest zwoływane? Przecież obligatariusze nie mają wpływu na sposób zarządzania firmą, co to więc daje?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *